پایه رادیاتور آلومینیومی (چی چست )

cheechest

قیمت : 15,000 تومان

پایه به گونه طراحی گردیده است که امکان تنظیم میلیمتری  ارتفاع آن و رادیاتور میسر بوده و همچنین باع